Aureliu Casian: „Ne propunem să reducem povara cadrului de reglementare, să sporim accesul la finanțare și să îmbunătățim competitivitatea întreprinderilor moldovenești la export, prin intermediul unui nou program susținut de Banca Mondială”

10 iulie 2023, 12:18 Economie 119
Aureliu Casian.  Sursa: UIPAC

Interviu cu Directorul executiv al Unității de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), Aureliu Casian.

Recent, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat lansarea unui nou proiect susținut de Banca Mondială pentru susținerea întreprinderilor moldovenești. Ce prevede acest program?

Da, continuăm să susținem întreprinderile moldovenești prin intermediul unui nou program, mai exact, prin Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii. Ne propunem să reducem povara cadrului de reglementare, să sporim accesul la finanțare și să îmbunătățim competitivitatea întreprinderilor moldovenești la export. Aș vrea să precizez că acesta este al treilea proiect finanțat de Banca Mondială în domeniul competitivității și al reformelor prin intermediul proiectelor de competitivitate: PAC I și PAC II. După încheierea acestora, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și-a exprimat dorința de a avea un proiect care să se bazeze pe rezultatele celui precedent, să abordeze provocările în materie de capacitate instituțională și să adopte o abordare mai cuprinzătoare față de competitivitatea întreprinderilor. Astfel, doar PAC II a generat noi exporturi în valoare de circa 215 milioane de dolari, peste o mie de noi locuri de muncă, economii de estimativ 15 milioane de dolari pentru sectorul privat atât datorită implementării ghișeului unic electronic pentru acte permisive, cât și altor reforme. În urma evaluării impactului Componentei de Grant, s-a constatat că pentru 1 USD investit prin intermediul programului, s-au realizat vânzări noi la export de 12,4 USD. Acesta este un rezultat semnificativ al programului.

În cadrul acestui nou Proiect se preconizează, de asemenea, acordarea de asistență pentru întreprinderi prin finanțări nerambursabile și programe de pregătire pentru export. Asistența acordată programului inițiat de Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului (ODA) privind internaționalizarea și pregătirea pentru export are ca scop susținerea întreprinderilor locale care aspiră la piețele externe.

Știm că în cadrul PAC I și PAC II a fost inițiată reforma regulatorie, a fost creat Ghișeul unic on- line și au fost susținute financiar aproximativ 300 de IMM-uri pentru ca acestea din urmă să-și îmbunătățească capacitățile de export. În noul proiect ce vă propuneți pentru îmbunătățirea climatului de afaceri din Republica Moldova?

Așa cum am menționat, Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii este o continuare a celor două programe anterioare și are aceleași obiective dar și altele noi ce vor fi atinse printr-o serie de activități. Și anume: (a) digitalizarea serviciilor G2B și a controalelor de stat, optimizarea actelor permisive și îmbunătățirea infrastructurii naționale a calității pentru a reduce povara de reglementare asupra întreprinderilor; (b) susținerea accesului la finanțare pentru întreprinderi prin garanții și consolidarea capacităților Fondului de Garantare a Creditelor gestionat de ODA și (c) susținerea dezvoltării IMM-urilor și creșterea competitivității lor la export.

Cine va beneficia de susținerea Proiectului?

Beneficiarii direcți ai Proiectului sunt întreprinderile din sectorul IMM, precum și instituțiile publice. Printre beneficiarii Componentei de Granturi se vor număra companiile exportatoare sau potențiali exportatori, direcți și indirecți. Prin intermediul Proiectului se vor consolida, de asemenea, capacitățile instituțiilor publice – Organizației de Dezvoltare a Antreprenoriatului și Agenției de Investiții care sunt responsabile de promovarea exporturilor și dezvoltarea IMM-urilor. Institutul Național de Metrologie, Centrul Național de Acreditare, Institutul de Standardizare din Moldova, Inspectoratul Național pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, alte agenții și instituții. În cele din urmă, toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în Republica Moldova – atât cele autohtone, cât și cele străine – vor beneficia de îmbunătățirile aduse mediului de afaceri, în special, prin intermediul digitalizării proceselor privind controlul de stat, precum și privind cererea și procesarea on-line a actelor permisive.

Dle. Casian, una din Componentele noului proiect este Reforma de reglementare și digitalizarea, am vrea să vorbiți mai detaliat despre aceasta.

Prin intermediul acestei componente ne propunem să oferim sprijin autorităților publice în reducerea poverii de reglementare pentru operatorii economici prin continuarea digitalizării atât la nivel național, cât și la nivel local, prin îmbunătățirea și digitalizarea serviciilor, îmbunătățirea interoperabilității și a prestării integrate de servicii pentru operatori economici, prin simplificarea mediului de reglementare, precum și prin îmbunătățirea sistemului național al infrastructurii calității. Activitatea în domeniul digitizării și simplificării cadrului de reglementare se va axa pe principalele acțiuni în materie de digitizare a serviciilor prestate de autorități întreprinderilor (G2B) la nivel central și local, digitizarea proceselor în cadrul instituțiilor cu drept de control.

27 noi acte permisive la nivel național vor fi digitizate, suplimentar la cele 78 digitizate în cadrul PAC II. Proiectul va extinde automatizarea proceselor de eliberare a actelor permisive la nivelul tuturor municipiilor și a centrelor raionale din țară. În același timp, va urmări îmbunătățirea interoperabilității SIA GEAP cu alte platforme și sporirea gradului de aplicare on-line la 65%. De asemenea, ne vom axa pe re-ingineria și automatizarea actelor permisive emise de APL. Se prevede automatizarea autorizațiilor procedurilor pentru obținerea autorizației de construcție și altor documente permisive şi proceselor interne aferente la nivel local în cadrul centrelor raionale și a municipiilor.

Totodată, vom continua reforma controalelor de stat, în special, prin dezvoltarea unor modele de inspectare în bază de risc, actualizarea registrului actual al controalelor de stat (RSC), investiții în infrastructură și dotarea inspecțiilor cu echipamentele și instrumentele necesare pentru realizarea controalelor digitale. Echipamentul IT va permite aplicarea, după caz, on-line a inspecțiilor electronice pentru a înregistra rezultatele controalelor. Inspectoratele vor beneficia la fel de unități de transport specializat, cum frigidere integrate în vehicule speciale care trebuie să urmeze lanțul de frig pentru prelevarea probelor și reducerea timpului de așteptare a exportatorilor cu obținerea documentelor confirmative.

De asemenea, vor fi organizate instruiri pentru inspectori care îi vor ajuta să utilizeze noi echipamente mobile de laborator și de prelevare de probe pentru gestionarea riscurilor.

Totodată, un element important sunt activitățile de consolidarea capacității instituționale a secției supravegherea controalelor de stat din cadrul Cancelariei de Stat.

Aș vrea să mai evidențiez și suportul oferit în cadrul Proiectului pentru modernizarea sistemului național de infrastructură a calității și, anume, prin consolidarea capacității în domeniul metrologiei și testării prin modernizarea laboratoarelor selectate și consolidarea capacității instituționale pentru a extinde lista de măsurări și teste solicitate de firmele orientate la export; asigurarea trasabilității măsurătorilor efectuate către întreprinderi, precum și accesul la servicii de infrastructură de calitate datorită creșterii numărului de servicii acreditate la nivelul Uniunii Europene și consolidarea capacității în domeniul standardizării, acreditarii și certificării.

Alte două componente ale programului sunt Acces la finanțare și Dezvoltarea IMM-lor și competitivitatea la export, să înțelegem că întreprinderile vor beneficia de susținerea financiară nerambursabilă și la anumite facilități la contractarea unui credit?

Da, antreprenorii vor avea acces la finanțare prin capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), gestionat de ODA, pentru atenuarea riscului de credit şi cerințelor mari de gaj, în special, pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii. Aceasta va permite implementarea unui nou instrument cum sunt garanțiile de portofoliu prin intermediul băncilor comerciale participante, care vor complementa mecanismul actual de acordare a garanțiilor individuale.

Ce ține de finanțările nerambursabile, dar și în cadrul acestui nou proiect, întreprinderile vor beneficia de asistență prin granturi de cofinanțare, pregătire pentru export, integrare cu furnizorii și programe de promovare a exporturilor. Activitățile planificate sunt corelate cu obiectivele guvernului de a simplifica regulile de activitate pentru IMM-uri, de a sprijini crearea, dezvoltarea și internaționalizarea întreprinderilor, de a permite implementarea unor programe de sprijin mai eficiente pentru sectorul privat, precum și de a facilita realizarea de investiții. Instrumentele care vor fi puse la dispoziție în cadrul acestei componente, vor ajuta companiile să elimine unele dintre deficiențele actuale, acestea devenind ulterior mai competitive și capabile de export.

Care este bugetul total al Proiectului și perioada de implementare a acestuia?

Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM)” are un buget de 50 milioane dolari SUA și va fi implementat în perioada 2023-2027.

Vă mulțumim.

Vitalie
publicat de:
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media